Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Biochemia D

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego


Spis treści

Opis

Za usosweb:

Wykład: Podstawy bioenergetyki komórki. Związki wysokoenergetyczne. Struktura i funkcja mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Biokataliza: enzymy i koenzymy. Główne szlaki katabolizmu cukrowców, lipidów i białek. Biosynteza ważniejszych składników komórkowych: cukrów, lipidów, aminokwasów i nukleotydów. Fotosynteza. Informacja genetyczna i jej ekspresja. Dojrzewanie białek. Regulacja ekspresji genów. Integracja i regulacja metabolizmu komórkowego. Enzymy regulatorowe: modulacja aktywności poprzez modyfikacje kowalencyjne i oddziaływania allosteryczne. Struktura i funkcje błon biologicznych. Transport metabolitów i transdukcja sygnałów przez błony komórkowe.
Ćwiczenia: Ekstrakcja materiału biologicznego. Chromatograficzne metody rozdzielania i identyfikowania metabolitów komórkowych. Metody analizy biopolimerów: dializa, sączenie molekularne, elektroforeza. Kolorymetria i spektrofotometria w analizie ilościowej. Badanie aktywności enzymów.


 • Budowa komórki; główne składniki (budowa, nazewnictwo, właściwości, funkcje): woda, cukrowce, lipidy, aminokwasy, peptydy, nukleotydy, inne zw. drobnocząsteczkowe, RNA, DNA. Błony biologiczne, transport przez błony, przedziałowość komórki.
 • Białka (str. I, II, III, IV-rzędowa, oddziaływania z ligandami, modyfikacje postsyntetyczne, degradacja, kierowanie w komórce).
 • Kinetyka reakcji chemicznych, energia swobodna Gibbsa, stała równowagi; kinetyka reakcji enzymatycznych, stan przejściowy, równanie Michaelisa-Menten, stała Michaelisa, liczba obrotów, przekształcenie Lineweavara-Burka.
 • Klasyfikacja enzymów, nazewnictwo, izoenzymy i allozymy, centrum aktywne, specyficzność substratowa, koenzymy i gr. prostetyczne, witaminy, mechanizmy katalizy enzymatycznej, hamowanie, regulacja aktywności enzymów (allosteria, kooperatywność, modyfikacje postsyntetyczne, regulacja ekspresji genów).
 • Metabolizm – zasady ogólne; metabolizm cukrów (glikoliza, efekt Pasteura, Warburga, fermentacja, glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, glikogenogeneza, glikogenoliza, inne przemiany); cykl Krebsa, reakcje anaplerotyczne, cykl glioksalanowy; metabolizm lipidów (beta-oksydacja i biosynteza kwasów tłuszczowych, metabolizm i transport triacylogliceroli, biosynteza izoprenoidów, transport i degradacja cholesterolu); metabolizm aminokwasów, nukleotydów purynowych i pirymidynowych, tetrapiroli; cykl mocznikowy.
 • Mitochondria (budowa, właściwości błon, systemy przenośnikowe, udział w metabolizmie). Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna, termogeneza.
 • Reakcje redoks, potencjał redoks, bioenergetyka; wolne rodniki (powstawanie, działanie, systemy obronne); glutation. Cytochromy; oksygenazy; detoksykacja.
 • Fotosynteza oksygeniczna (budowa chloroplastu, barwniki fotosyntetyczne, fosforylacja, cykl Calvina, rośliny C3 i C4).
 • Biosynteza RNA, DNA, białek.
 • Przekazywanie sygnału (heterotrimeryczne białka G; cAMP; PKA; kaskady kinaz; Ca 2+ i kalmodulina; PKC).
 • Koordynacja procesów metabolicznych w organizmie; regulacja hormonalna; regulacja ekspresji genów.
 • Mechanizmy wybranych chorób (w tym genetycznych); działanie wybranych leków, trucizn i toksyn.

Aktualności

Egzamin będzie pisemny, forma pytań różnorodna (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, uzupełnienie informacji, krótka odpowiedź, narysowanie wzoru, podanie nazwy związku). Pytania będą mieć różną punktację, za odpowiedź częściową odpowiednio mniej punktów; o ile forma pytania nie będzie tego wymagać, to nie będzie punktów karnych za złą odpowiedź.

Przewiduję możliwość wyboru dwóch wariantów egzaminu:

I. ok. 20 łatwych pytań, mało czasu (ok. 30 minut), maksymalna ocena dst, konieczność zdobycia ok. 85% punktów;

II. ok. 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności (w tym te łatwe z wariantu I); czas ok. 2 godzin; pełna skala ocen; na ocenę dst. trzeba będzie zdobyć ok. 50% punktów.

Każdy piszący otrzyma kompletny tekst egzaminu i decyzję o wyborze wariantu podejmie w trakcie egzaminu.

Termin egzaminu: 27. stycznia (piątek) godz. 10.00 (proszę być koło 9.45) sale 9B, 102B, 103B

Materiały

Przydatne do powtórzenia podstaw: Materiały do ćwiczeń dla studentów Wydziału Biologii (kierunek Ochrona Środowiska)

Notatki

(wykłady prof. Wojciechowskiego!)


(źródło: chomik)

Literatura

"Biochemia" Stryera, przydają się też książeczki z serii "krótkich wykładów".

Zalecany podręcznik: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, Red.: Thomas M. Devlin, Wiley, wyd. 7/2011; może też być dowolny inny dobry podręcznik akademicki, wydanie nie starsze niż ok. 1990 r.

Opinie

Opinie ← na tej podstronie umieść swoje opinie o przedmiocie, przemyślenia, co chciałbyś przekazać innym studentom, którzy będą chodzili na ten przedmiot

Linki

osobiste