Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


FAQ studencki

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdują się tu odpowiedzi na najbardziej nurtujące i najczęściej zadawane pytania przez studentów I roku.


Spis treści

Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Logo ZSS WB UW zaprojektowane w roku akademickim 2013/2014
Logo ZSS WB UW zaprojektowane w roku akademickim 2013/2014

Kontakt: samorzad@student.uw.edu.pl miejsce: pokój 205A (2 piętro na przeciwko biblioteki)

Przewodnicząca

Amelia Dolata (amelia.dolata@biol.uw.edu.pl)

V-ce rzewodniczący

Kamil Dąbrowski (kdabrowski@student.uw.edu.pl)

Sekcja dydaktyczna

Jacek Neska (przewodniczący sekcji dydaktycznej, jacek.neska@biol.uw.edu.pl)
Bartosz mierzejewski (v-ce przewodniczący, b.mierzejewski@student.uw.edu.pl)

Sekcja promocji i informacji

Amelia Dolata (przewodnicząca sekcji, amelia.dolata@biol.uw.edu.pl)
Łukasz Szymański (v-ce przewodniczący sekcji)

Sekcja kultury

Pola Łomża (przewodnicząca sekcji, p.lomza@student.uw.edu.pl)
Zuzanna Kamińska (v-ce przewodnicząca sekcji, zuzanna.kaminska@student.uw.edu.pl)

Sekcja sportu i rekreacji

Maciek Wichowski (przewodniczący sekcji)

Sekcja finansowa

Kamil Dąbrowski (przewodniczący sekcji, kdabrowski@student.uw.edu.pl)

Osoby współpracujące z ZSS WB UW

Róża Węglińska (pełnomocnik ds. kół naukowych, roza.weglinska@student.uw.edu.pl)
Łukasz Tolak (pełnomocnik ds projektów graficznych, lukasztolak@student.uw.edu.pl)
Igor Meszka (pełnomocnik ds. I roku)

Pełnomocnicy do spraw I roku

 • Jacek Neska (pełnomocnik ds. I roku)
 • Bartosz Mierzejewski (pełnomocnik kierunku Biotechnologia)
 • Zuzanna Kamińska (pełnomocnik kierunku Biologia)
 • Igor Meszka (pełnomocnik kierunków: Ochrona środowiska i Biotechnologia, i.meszka@student.uw.edu.pl)
 • Kamil Dąbrowski (pełnomocnik kierunku Ochrona środowiska)

Dziekanat sekcja studencka

Studenci I i II roku studiów stacjonarnych są obsługiwani przez Panią Beatę Składanowską (pokój 111B). Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci III roku są obsługiwani przez Panią Annę Byliniak (pokój 110B)

Należy pamiętać o tym aby zgłaszać się do dziekanatu w godzinach otwarcia

Godziny otwarcia dziekanatu

Poniedziałek: 12:00-14:00
Wtorek 12:00-14:00
Środa: dziekanat nieczynny
Czwartek: 10:00-12:00
Piątek: 10:00-12:00

Godziny dyżurów prodziekana ds. studenckich

Dziekanem ds. studenckich jest dr Piotr Borsuk, jego gabinet znajduje się na I piętrze w sekcji studenckiej dziekanatu (pokój 112B)

Poniedziałek: 9:00-12:00
Wtorek: 8:30-12:00
Piątek: 8:30-11:00

Sprawy socjalne i USOS

Koordynatorem USOS na WB jest Pan Igor Olszewski (pokój 109)
Sprawami socjalno-bytowymi a także stypendiami na wydziale biologii zajmuję się Pani Ewa Fluks (pokój 109B) i Wydziałowa Komisja Stypendialna (117A/B)

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Komisja stypendialna zajmuje się przyznawaniem stypendiów, zapomogami kontakt z komisją stypendialną: komisjastypendialna@biol.uw.edu.pl pokój 117A/B

Przewodniczący komisji stypendialnej

Łukasz Łach (lukaszlach@biol.uw.edu.pl)

V-ce przewodnicząca

mgr Ewa Fluks (studia@biol.uw.edu.pl)

Członkowie

Amelia Dolata (amelia.dolata@biol.uw.edu.pl)
Jacek Neska (jacek.neska@biol.uw.edu.pl)
Karolina Kurlenko (k.kurlenko@student.uw.edu.pl )
Katarzyna Mucha (katarzyna.alicja.mucha@student.uw.edu.pl )

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy warto sprawdzać UMAIL?
Tak, UMAIL jest podstawowym sposobem porozumiewania się prowadzących ze studentami. Prowadzący zazwyczaj nie odpisują na wiadomości wysyłane z prywatnych maili.

Rejestracja na przedmioty

 • W jaki sposób rejestrować się na zajęcia?
Studenci na zajęcia rejestrują się za pomocą USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w trakcie trwania tur rejestracyjnych
 • Skąd mam wiedzieć na jakie przedmioty muszę się zarejestrować
Student układając plan ma obowiązek kierować się swoim aktualnym programem studiów dla danego roku i semestru. Aktualny program studiów można znaleźć na stronie WB w zakładce studia -> programy studiów lub można wykorzystać USOS
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Ochrony Środowiska
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Biotechnologii
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Biologii
 • Gdzie mogę znaleźć obowiązujący mnie program studiów?

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie WB w zakładce studia -> program studiów (link na dole strony)

 • Co to znaczy podpinać przedmiot?
Podpięcie przedmiotu oznacza jego zatwierdzenie do rozliczenia w danym etapie studiów z wykorzystaniem punktów ECTS przyznanych przez ministerstwo. Podpiąć przedmioty można w USOS w zakładce dla studentów -> podpięcia
 • Z jakiej puli przedmiotów mogę wybrać przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN)?
Z puli przedmiotów OGUN na każdej jednostce UW za wyjątkiem jednostki macierzystej (czyli Wydziału Biologii)
 • Co to są przedmioty dowolnego wyboru?
Przedmioty dowolnego wyboru są to wszystkie przedmioty realizowane na Wydziale Biologii. Student może wybrać każdy przedmiot za wyjątkiem przedmioty, które są dla niego obowiązkowe (zarówno w obecnym jak i każdym następnym etapie studiów)
 • Co to są przedmioty biologiczne do wyboru oraz czym się różnią od przedmiotów do dowolnego wyboru?
Przedmioty biologiczne do wyboru stanowią odrębną pulę przedmiotów o charakterze ogólnobiologicznym (tylko biotechnologia). W skład tych przedmiotów wchodza: Botanika, Zoologia, Fizjologia roślin, Fizjologia zwierząt, Biologia rozwoju roślin oraz Biologia rozwoju zwierząt.
 • Jeśli w programie studiów jest napisane, że mogę wybrać przedmiot z całej puli przedmiotów WB to mogę?
Tak, jedynym ograniczeniem tego zapisu jest, że nie mogą być to przedmioty obowiązkowe, które są realizowane w kolejnych etapach studiów na danym kierunku. Należy pamiętać, że część przedmiotów ma wymagania dotyczące przyjęcia na zajęcia (brak zrealizowanego wymaganego przedmiotu może spowodować nieprzyjęcie na dany przedmiot). Warto też czytać sylabusy, aby nie wybierać przedmiotów, które mają "fajną nazwę" ponieważ mogą być to przedmioty zbyt trudne dla studentów I roku. Zachęcamy do sprawdzania listy przedmiotów proponowanych oraz niezalecanych dla studentów I roku
 • Jeśli w programie studiów przedmiot jest w wersji dużej to czy muszę się rejestrować na przedmiot w wersji dużej i małej?
Nie, jeżeli w programie studiów jest zapisany przedmiot w wersji dużej to student rejestruje się tylko na przedmiot w wersji dużej. Identycznie jest z przedmiotami w wersji małej, jedynie za zgodą dziekana student może robić przedmiot w wymiarze D zamiast M.
 • Czy musze wyrabiać wszystkeig ECTS na pierwszym roku?

Nie, ponieważ są to 4 WF w roku akademickim to jest możliwe wyrobienie 2 WF na I roku i 2WF na II roku.

 • Dlaczego nie mam dostępu do rejestracji na niektóre przedmioty, a np. osoby z innego kierunku mają?

Może to być związane z tym, że dla studentów różnych kierunków rejestracja na dany przedmiot otwiera się w innej turze. Przykładem może być Botanika D, która jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów biologii, dlatego oni na ten przedmiot mają wcześniej rejestrację niż studenci biotechnologii

ECTS i zaliczanie roku

 • Czym są punkty ECTS?
W skrócie punkty ECTS są odzwierciedleniem wkładu pracy studenta w realizację studiów. Na Wydziale Biologii 15h przedmiotu kosztuje 1 punkt ECTS, tak więc przedmiot 45 godzinny kosztuje 3 punkty ECTS
 • Ile punktów ECTS muszę uzyskać aby zaliczyć rok?
Aby zaliczyć rok student musi uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS (30 punktów na semestr). W przypadku nieuzyskania 60 punktów ECTS można ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku.
 • Czy muszę mieć równo 30 punktów ECTS w semestrze?
Nie, z racji tego, że na naszym wydziale panuje rozliczenie roczne mamy pełną dowolność w realizacji punktów ECTS semestralnie (może to być 20 i 40; 25 i 35), jedyny warunek jaki trzeba spełniać to minimum 60 ECTS w roku akademickim.
 • Ile darmowych punktów mogę zrobić ponad przyznany limit?
Student w ciągu toku studiów może bezpłatnie wyrobić ponad programowo 30 punktów ECTS
 • Ile mogę mieć warunków aby zaliczyć rok?
Wg regulaminu studiowania na WB, student może warunkowo zaliczyć rok jeżeli:
"nie zdał jednego egzaminu i nie został dopuszczony do egzaminu z innego przedmiotu" oznacza to, że można zaliczyć rok jeżeli student nie zaliczył jednego całego przedmiotu (nie zaliczył ćwiczeń i nie został dopuszczony do egzaminu) oraz nie zaliczył egzaminu z innego przedmiotu
"nie zdał egzaminów z nie więcej niż dwóch przedmiotów" student np. zaliczył ćwiczenia z 2 przedmiotów ale z obu nie zaliczył egzaminów
 • W jaki sposób mogę obliczyć średnią?

Do średniej wlicza się ocena końcowa, w przypadku przedmiotu składającego się z ćwiczeń i wykładu to oceną końcową jest ocena z egzaminu (wykładu). W przypadku przedmiotów składających się tylko z wykładu lub ćwiczeń to oceną końcową jest ocena z egzaminu lub z ćwiczeń


Zaliczanie przedmiotów

 • Czy mając więcej niż dwa warunki mogę ubiegać się o powtarzanie roku (tzn. repetę)?
Będąc na pierwszym roku nie. Możliwość powtarzania roku nie przysługuje studentom I roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich

Blok Pedagogiczny

 • W jaki sposób mogę zapisać się na Blok Pedagogiczny?
Aby zapisać się na blok pedagogiczny należy zgłosić się do sekcji studenckiej dziekanatu (osobiście, mailowo lub telefonicznie) do Pani Beaty Składanowskiej (pokój 111).
 • Co zyskuję poprzez ukończenie Bloku Pedagogicznego?
Poprzez ukończenie Bloku Pedagogicznego student otrzymuje uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych (po studiach licencjackich) oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych (studia magisterskie)
 • Jakie przedmioty są realizowane w trakcie Bloku Pedagogicznego?
W trakcie Bloku Pedagogicznego student realizuje takie zajęcia jak: psychlogia, pedagogika, technologia infromacyjna w nauczaniu, emisja głosu, edukacja zdrowotna, podstawy dydaktyki, dydaktyka przyrody, dydaktyka biologii.

Sprawy socjalno-bytowe

 • W jaki sposób mogę ubiegać się o miejsce w Domu Studenta?
Od roku akademickiego 2014/2015 wnioski o miejsce w akademikach składane są elektronicznie poprzez USOS. Aby złożyć wniosek należy się zalogować i w zakładce dla studentów -> wnioski a następnie złożyć oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy oraz wniosek omiejsce w domu studenta. Wymagane dokumenty należy złożyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej (informacje na temat WKS znajduje się na górze strony)
 • W jaki sposób mogę ubiegać się o Indywidualny Tok Nauczania (ITS)?
Aby ubiegać się o ITS należy mieć średnią powyżej 4,5 oraz złożyć podanie do dziekana ds. studenckich

Przydatne linki

osobiste