Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Genetyka z inżynierią genetyczną D

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Aktualności

Egzamin

Wyniki egzaminu z genetyki z Inżynierią genetyczną (D) z 09.06.2014:
media:Ogłoszenie_I_14.pdf
Prace do wglądu w dn. 13, 17, 18 VI w godz. 8:45-16:00 w p. 134.
Karty, indeksy itp. do podpisu proszę zostawiać w sekretariacie IGiB (p. 144), nie podpisuję indywidualnie. Nie podpisuję w lipcu i sierpniu.
Uwaga: Tylko złożenie indeksu do podpisu w najbliższym czasie (czerwiec) pozwala na szybki wpis. Osoby składające indeks w ostatniej chwili (we wrześniu) muszą liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na wpis.
Uprawnionymi do wpisywania ocen są także dr hab. Katarzyna Tońska i dr Piotr Borsuk.

Proponowany termin poprawkowy: 04.09.2014 o 10:00 na Pawińskiego 5A. Termin poprawki może ulec zmianie, zainteresowanych proszę o śledzenie informacji na tej stronie!

Opis

Krótki opis przedmiotu, w odróżnieniu od opinii powinien być pozbawiony subiektywnych ocen

(za USOSweb)

Podstawy genetyki klasycznej. Metody analizy genetycznej u bakterii i organizmów wyższych. DNA jako materiał genetyczny. Kod genetyczny i biosynteza białek. Techniki inżynierii genetycznej. Struktura i regulacja działania genów u pro- i eukariota. Genetyczne podstawy procesów różnicowania i rozwoju. Genetyczna regulacja procesów różnicowania się organizmów. Genetyczne podstawy zjawiska odporności. Geny a rak. Genetyka człowieka. Zastosowania genetyki w biotechnologii, rolnictwie i medycynie. Genetyka a ewolucja.

Plan ćwiczeń

Plan ćwiczeń Genetyka z inżynierią genetyczną D - 2010

I. Podstawy 1. Mutacje, mutageneza. Analiza mutantów Escherichia coli i Saccharomyces cerevisiae. Test Amesa 15-19.02 2. Struktura genu prokariotycznego. Kod genetyczny. Odziaływanie kodon-antykodon. Supresja mutacji nonsens. 22-26.02 3. Regulacja ekspresji genów u bakterii (operon laktozowy i tryptofanowy E. coli). Struktura genu eukariotycznego. Regulacja transkrypcji u eukariotów (geny związane z katabolizmem galaktozy u drożdży S. cerevisiae. 1-5.03 II. Genetyka klasyczna 4. Mapowanie genetyczne i sprzężenie z płcią na przykładzie Drosophila melanogaster. 8-12.03 5. Test na komplementację na przykładzie S. cerevisiae. Analiza genetyczna szlaków metabolicznych - szlak biosyntezy barwników oka D. melanogaster. 15-19.03 6. Mapowanie genetyczne u D. melanogaster cd. Mapowanie genetyczne u organizmów haploidalnych - zadania. 22-26.03 KOLOKWIUM: 10. IV godz. 9, Gmach Biologii, ul. Miecznikowa III Inżynieria genetyczna 7. Reakcja PCR. Klonowanie genów (cz. I): klonowanie fragmentu DNA na wektorze plazmidowym; bank genomowy drożdży. 29-31.03 i 8, 9.04 8. Analiza produktów PCR. Mapy restrykcyjne. Klonowanie genów (cz. II): analiza banku genomowego drożdży. Klonowanie genów wyższych Eukaryota (banki genomowe, cDNA). Transformacja drożdży. 12-17.04 9. Dysrupcja genów u S. cerevisiae i Arabidopsis thaliana. Hybrydyzacja Southern. Analiza Northern i Western. Drożdżowy system dwuhybrydowy (selekcja pokarmowa). 19-24.04 10. Sekwencjonowanie DNA. Analiza sekwencji z wykorzystaniem baz danych. Heterologiczna ekspresja genów. Geny reporterowe. Drożdżowy system dwuhybrydowy (aktywność β-galaktozydazy). 26-30.04 IV. Genetyka człowieka 11. Dziedziczenie mendlowskie, choroby genetyczne, rodowody. 11-15.05 12. Diagnostyka molekularna. 18-22.05 13. Analiza populacyjna (polimorfizmy w mitochondrialnym DNA). Odcisk palca DNA. Analiza DNA w archeologii. Analiza naturalnych populacji-ekologia molekularna. 25-29.05 KOLOKWIUM: 29. V godz. 9, Gmach Biologii, ul. Miecznikowa

Zasady zaliczania ćwiczeń (2010)

1. Ćwiczenia są zaliczane na podstawie wyników dwóch dużych kolokwiów oraz testów zaliczeniowych na początku zajęć. Wszystkie kolokwia i zaliczenia będą w formie pisemnej - testów jednokrotnego wyboru. Za test zaliczeniowy w trakcie ćwiczeń można uzyskać 1 punkt (50% prawidłowych odpowiedzi). Podstawą zaliczenia i wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń będzie wynik kolokwiów zbiorczych (max. 62 punkty) plus punkty z testów zaliczeniowych (12 punktów). Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba uzyskać ponad 50% punktów (czyli co najmniej 38 pkt). Progi punktowe dla poszczególnych ocen będą ustalone po zakończeniu ćwiczeń. 2. Osoby, które nie uzyskają ponad 50% punktów będą mogły pisać kolokwium poprawkowe obejmujące cały materiał. 3. Kolokwium poprawkowe mogą pisać wyłącznie osoby wymienione w pkt. 2. Nie jest to kolokwium na poprawę oceny uzyskanej z ćwiczeń. 4. Na ćwiczeniach można mieć dwie nieobecności. Trzy nieobecności na ćwiczeniach (w tym ze względów zdrowotnych) oznaczają nie zaliczenie ćwiczeń. 5. Ćwiczenia w innej grupie można odbywać jedynie w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą daną grupę.

Materiały do ćwiczeń: http://www.igib.uw.edu.pl

Podręczniki polskojęzyczne:

• Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński. PWN 2006.

• Genetyka. Krótkie wykłady. Winter P.C, Hickey, G.I. Fletcher H.L. PWN 2006.

• Biologia molekularna. Krótkie wykłady Turner P.C., McLennan, A.G, Bates A.D, White, M.R.H. PWN 2005.

• Biochemia. Krótkie wykłady. David B. Hades. PWN 2005.

• Genomy. Nowe wydanie. TA Brown. PWN 2009

• Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Eberhard Passarge Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2004 (Tłumaczenie wydania z 2001 r).

Podręczniki angielskojęzyczne:

• Concepts of Genetics. W. S. Klug, M. R Cummings, C. Spencer. 2006

• Genes VII. Benjamin Lewin. 2000

• Genomes 2. T. A. Brown. 2002

• Molecular Biology of the Cell. B. Alberts, A. Johnson, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 2002

• Molecular Biotechnology: Principles and application of recombinant DNA. B. R. Glick, J.J. Pasternak. 2003

Angielskojęzyczne strony edukacyjne: http://www.dnai.org

http://www.dnaftb.org

Materiały z wykładów

Prezentacje udostępnione przez wykładowców:

Wykłady w roku 2013/2014 - Paweł Golik Aktualne materiały będą publikowane w trakcie semestru, po każdym wykładzie.

 • Wykład 1. Podstawy genetyki część I. Genetyka klasyczna (mendlowska).

Media:Gen_wyklad1_14.pdf

 • Wykład 2. Podstawowe strategie i techniki genetyki molekularnej. Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja DNA.

Media:Gen_wyklad2_14.pdf

 • Wykład 3. Stabilność genomu. Telomery. Mutageneza i naprawa DNA. Rekombinacja.

Media:Gen_wyklad3_14.pdf

 • Wykład 4. Mutacje.

Media:Gen_wyklad4_14.pdf

 • Wykład 5. Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów.

Media:Gen_wyklad5_14.pdf
Dla zainteresowanych:

- Artykuł o epistazie Roth, Lipshitz & Andrews, 2009: Media:Epistasis_Roth.pdf

- Artykuł o badaniu interakcji genetycznych u drożdży Boone, Bussey & Andrews Media:Interactions_Boone.pdf

 • Wykład 6. Prokaryota. Genetyka molekularna i genomika.

Media:Gen_wyklad6_14.pdf

Animacje procesu translacji

 • Wykład 7. Biologia molekularna genu eukariotycznego I. Regulacja transkrypcji (dr hab. Marta Koblowska)

Media:Gen_wyklad7_14.pdf

 • Wykład 8. Biologia molekularna genu eukariotycznego II. Etapy posttranskrypcyjne i metabolizm RNA.

Media:Gen_wyklad8_14.pdf

 • Wykład 9. Przełączniki genetyczne i genetyczne podstawy różnicowania i rozwoju.

Media:Gen_wyklad9_14.pdf

 • Wykład 10. Powstanie i ewolucja informacji genetycznej.

Media:Gen_wyklad10_14.pdf
Dodatkowo, dla zainteresowanych (artykuły z Nature i MSB powinny być dostępne z sieci Wydziału):
- Vaidya et al. 2012 Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators
- Luisi 2014 Prebiotic metabolic networks? i Keller et al. 2014 Non‐enzymatic glycolysis and pentose phosphate pathway‐like reactions in a plausible Archean ocean
- Ohno S, Ohno M. 1986. The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence construction but also human endeavor in musical composition. Immunogenetics 24:71-78 media:Ohno1.pdf
- Ohno S. 1987. Repetition as the essence of life on this earth: music and genes. Haematol. Blood Transfus. 31:511-518 media:Ohno2.pdf

 • Wykład 11. Genetyka człowieka - podstawy. Choroby dziedziczne.

Media:Gen_wyklad11_14.pdf
Dla zainteresowanych: B. Maher "The case of the missing heritability" Nature 456 (2008) Media:missing.pdf

 • Wykład 12. Genetyka człowieka - nowotwory i starzenie.

Media:Gen_wyklad12_14.pdf

Wykład 13. Biotechnologia, GMO i biologia syntetyczna.
Media:Gen_wyklad13_14.pdf

Materiały studentów

Jeśli posiadasz materiały, które chcesz udostępnić innym studentom, umieść je poniżej korzystając z aktualnych linków, lub stwórz nowe, jeśli Ci się te nie spodobają. Tu umieść np. notatki z ćwiczeń albo inne przydatne opracowania. Pamiętaj, że możesz nowe strony tworzyć jako podstrony Genetyka z inżynierią genetyczną, czyli nadawać im nazwy ,,Genetyka z inżynierią genetyczną/Nowa strona". Pamiętaj o możliwości umieszczania plików oraz chronienia plików hasłem czy ograniczenia dostępu tylko dla osób z UW.


Uwaga - w związku ze zmianą prowadzącego przedmiot w 2010, materiały z lat wcześniejszych są mało aktualne!!

Wykłady - notatki studenckie

Te wykłady to notatki studenta w surowy sposób wrzucone do wiki. Niewielkim nakładem pracy możesz poprawić te notatki zarówno od strony merytorycznej jak i składu tekstu. Inni czytający będą Ci za to bardzo wdzięczni.

 1. Wykład 1
 2. Wykład 2
 3. Wykład 3
 4. Wykład 4
 5. Wykład 5
 6. Wykład 6
 7. Wykład 7
 8. Wykład 8
 9. Wykład 9
 10. Wykład 10
 11. Wykład 11
 12. Wykład 12
 13. Wykład 13
 14. Wykład 14
 15. Wykład 15

Materiały dla wersji M


Materiały na ćwiczenia z działu Inżynieria genetyczna

Plik ten zawiera w zasadzie wszystkie zagadnienia z inżynierii genetycznej z jakimi mamy do czynienia na ćwiczeniach. Jest tu znacznie więcej niż w skrypcie - dodatkowo informacje z praktycznie wszystkich zalecanych podręczników. Radzę jeszcze nie drukować sobie tej wersji, ponieważ przed kolokwium pewnie ją jeszcze wzbogacę i poprawię. Na razie jednak zamieszczam tą pierwszą wersję (lepsze coś niż nic :] )

autor: Ania Kazimierczuk (Szeryf), Biologia, rocznik '87

Enjoy !

Opinie, wrażenia, komentarze

Na podanej stronie prosimy zamieszczać opinie dotyczące przedmiotu, z myślą o studentach, którzy kiedyś ten przedmiot będą robili i o wykładowcy, który w ten sposób dostanie informację zwrotną o swoim przedmiocie. Absolutnie zakazuje się jakichkolwiek osobistych ataków w wyrażanych opiniach.

Opinie ← na tej podstronie umieść swoje opinie o przedmiocie, przemyślenia, co chciałbyś przekazać innym studentom, którzy będą chodzili na ten przedmiot

Linki

osobiste