Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Koło Fotografii Przyrodniczej/Statut

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa i siedziba Koła
§1

 1. Koło Fotografii Przyrodniczej, zwane dalej Kołem,działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą koła jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Cele Koła i sposoby ich realizacji
§2

Celem Koła jest:

 1. utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką fotografii przyrodniczej, integracja inicjatyw i pomoc w realizacji projektów członków Koła;
 2. integracja studentów Wydziału Biologii i innych wydziałów UW;
 3. rozwijanie zinteresowań studentów w zakresie fotografii;
 4. rozbudzenia zainteresowania twórczym wykorzystaniem fotografii w pracy studentów Wydziału Biologii i inncy wydziałów;
 5. umożliwienie członkom Koła zdobywania doświadczeń przydatnych w ich pracy naukowej;
 6. umożliwienie wymiany doswiadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła;
 7. promocja indywidualnych siagniec członków Koła;
 8. działalność popularyzatorska mająca na celu rozpowszechcianie wiedzy na tematy związane z pracą Koła;
 9. rozwijanie osobowości członków Koła;
 10. promowanie wydziału Biologii i całego Uniwersytetu Warszawskiego.
§3

Koło realizuje swoje cele przez:

 1. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych badź zespołowych prac fotograficznych laboratorium i w terenie;
 2. pomoc w zapenieniu technicznych i finansowych warunków pracy członkom Koła;
 3. organizowanie spotkań, wykładów, zebrań, konferencji i dyskusji ze specjalistami z dziedziny fotografii;
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Koła;
 5. uczestnictwo w przedsięwzięciach,związanych z działalnością Koła, organizowanych przez inne instytucje;
 6. organizowanie wystaw i prezentacji prac członków Koła;
 7. publikacje prac autorstwa członków Koła;
 8. organizowanie wyjazdów plenerowych, obozów naukowych w kraju i za granicą związanych z tematyką fotograficzną;
 9. inne przedsięwzięcia zgodne z założeniami statutu.
Członkowstwo
§4

Czlonkiem koła moze byc tylko student Uniwersytetu Warszawskiego.

§5

 1. Nabyscie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarzadu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.
 2. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Koła, bądź na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
 3. Od decyzji wydalenia z koła członek może odwoływać się do Walnego zgromadzenia członków.
§6

Członek ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;
 2. udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości;
 3. używania odznak i znaków Kołą, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach nie kolidujących z celami i filozofią działania organizji;
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.
§7

Do obowiązków członka należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizcji celół Koła;
 2. stosowanie się do uchwał i wytycznych władz Koła.
Władze Koła: powoływanie, odwoływanie i kompetencje
§8

Do władz Koła należą:

 1. Walne Zgromadznie Członków;
 2. Zarząd.
§9

Do kompetecji Walnego Zgroadzenia członków należy:

 1. uchwalenie i zmainy regulaminu;
 2. wybór prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu;
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Koła;
 4. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.
§10

 1. Walne Zgromadznie Członkow zwoływane jest przez prezesa Zarzadu Koła co najmniej raz w roku, oraz na żadanie conajmniej połowy członków rzeczywistych Koła.
 2. W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą członkowie rzeczywiści Koła.
§11

Walne Zgromadznie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, członka Zarzadu, a także inncyh osób jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§13

Zarząd podejmuje decyzje większościa głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§14

 1. Prezes Zarzadu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
 2. Prezes Zarzadu składa rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizcji studenckich.
 3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władz i aktualny wykaz członków Koła.
osobiste