Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Wiki:Regulamin Wiki

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Preambuła

 • Używasz wiki na własną odpowiedzialność!
 • Wiki nie udziela porad fachowych, medycznych, prawnych ani innych
 • Może zdarzyć się, że na wiki znajdziesz nieprawdziwe informacje

Wiki nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udziela też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych. Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów albo ktokolwiek związany z wiki w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

Rozdział I - Definicje

 1. Jako wiki rozumiemy stronę internetową wiki.biol.uw.edu.pl/w/ wraz ze wszystkimi jej podstronami, dostępną również pod wszelkimi innymi domenami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z wiki.
 3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w wiki.
 4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do wiki.
 5. Właścicielem wiki jest Piotr Stawiński.
 6. Administratorzy, Redaktorzy oraz Właściciel tworzą Redakcję wiki.
  • Administrator to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Właściciela,
  • Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Administratora lub Właściciela,

Rozdział II - Zasady korzystania z wiki

 1. Korzystanie z wiki jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników wiki.
 2. Redakcja ma prawo do ograniczenia dostępu dla Użytkowników wiki bez podania przyczyny.
 3. Wszystkich Użytkowników wiki obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 4. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.
 5. Użytkownik dodając Informacje udziela ich na stosownej licencji, opisanej w Wiki:Informacje prawne.
 6. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  • Przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  • Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  • Obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • Obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  • Propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  • Propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  • Zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • Zawierają treści pornograficzne.
 7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są natychmiastowo usuwane.
 8. Publikowane na stronach wiki Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Właściciel wiki nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 9. Dodawanie Informacji do niektórych stron zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
 10. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 11. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych wiki adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 12. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów i Redaktorów.
 13. Wszystkie umieszczane Informacje są tworami ich autorów (Użytkowników). Informacje nie są tworem wiki. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy

 1. Rejestracja w wiki jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

Rozdział IV - Redakcja wiki

 1. Redakcja ma obowiązek:
  • Dbać o dobry wizerunek wiki oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • Stale ulepszać funkcjonowanie wiki,
  • Dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wiki.
 2. Redakcja ma prawo do:
  • Edytowania Informacji zawartych w wiki
 3. Administrator lub Właściciel mają prawo do:
  • Usuwania Informacji bez podania przyczyny.
  • Wglądu do danych zapisanych w bazie wiki
 4. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Powiadomieniem jest umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej wiki w widoczny sposób na okres siedmiu dni.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z wiki;
  • Za problemy w funkcjonowaniu wiki, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
  • Niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z wiki przez Użytkowników;
  • Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • Przerwy w świadczeniu wiki zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji;
 6. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem wiki może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

Rozdział V - Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby wiki.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w wiki.
 3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, w sytuacji uznanej za wyjątkową, wiki może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji. Wymagana do tego jest jednomyślna zgoda Redakcji oraz Właściciela.

Rozdział VI - Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.12.2008r.
 3. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Od wszystkich ustaleń regulaminu przysługuje odwołanie do Redakcji i Właściciela. Ostateczna interpretacja ustaleń regulaminu należy do Redakcji i Właściciela.
osobiste