Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Kierownik:

Prof. dr hab. Paweł Sowiński (+48 22) 55 43 015;
e-mail: pawes@biol.uw.edu.pl


Profesorowie emerytowani:

Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak (+48 22) 55 43 121;
e-mail: alka@biol.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Stanisław Lewak (+48 22) 55 43 123;
e-mail: slewak@biol.uw.edu.pl


Pracownicy:

Barbara Dobrska (+48 22) 55 43 125;
e-mail: basiad@biol.uw.edu.pl
Mgr Elżbieta Głuchowska (+48 22) 55 43 018;
e-mail: gluel@biol.uw.edu.pl
Dr Bożenna Maciejewska (+48 22) 55 43 016;
e-mail: bozma@biol.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Andrzej Podstolski (+48 22) 55 43 019;
e-mail: apo@biol.uw.edu.pl
Dr Danuta Solecka (+48 22) 55 43 126;
e-mail: solecka@biol.uw.edu.pl

Dr Jarosław Szczepanik (+48 22) 55 43 118;
e-mail: jarossz@biol.uw.edu.pl


Doktoranci:

Mgr Maciej Jończyk (+48 22) 55 43 118;
e-mail: mjonczyk@biol.uw.edu.pl 
 


Problematyka badawcza:

Molekularne mechanizmy wrażliwości kukurydzy na chłód:
 • analiza porównawcza wzoru ekspresji genów z użyciem mikromacierzy w liściach siewek kukurydzy poddanych działaniu chłodu
 • identyfikacja genów związanych z wrażliwością kukurydzy na chłód
 • analiza informatyczna sekwencji nukleotydowych potencjalnych obszarów regulatorowych wybranych genów

Projekt realizowany we współpracy z dr. hab. Janem Fronkiem i dr Joanną Trzcińską-Danielewicz (Zakład Biologii Molekularnej UW), dr Anną Bilską i mgr Alicją Sobkowiak (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie) oraz zespołem prof. Piotra Zielenkiewicza (Zakład Bioinformatyki IBB PAN).

Transport związków organicznych w roślinach.
 • transport międzykomórkowy i dalekodystansowy produktów fotosyntezy u roślin C4
 • załadowanie floemu u traw
 • własności kinetyczne przenośników sacharozy z roślin wyższych wyrażonych w drożdżach
Regulacja biosyntezy związków fenolowych w roślinach.
 • Nieoksydacyjna droga biosyntezy aldehydu salicylowego, jego przemiany i udział w biosyntezie kwasu salicylowego.
 • Charakterystyka enzymów uczestniczących w biosyntezie aldehydu i kwasu salicylowego.
Hormonalna regulacja morfogenezy roślin w kulturach in vitro.
Regulacja biosyntezy metabolitów wtórnych w hodowlach tkanek roślinnych in vitro.
Wykorzystanie zawiesiny komórkowej do badania odporności na stresy.
Reakcje roślin na stresowe czynniki środowiska - rola ściany komórkowej.

 

Stosowane techniki

 • mikromacierze oligonukleotydowe
 • analiza bioinformatyczna, anotacja funkcjonalna z użyciem systemu Gene Ontology
 • przyżyciowe obserwacje transportu symplastycznego barwników fluorescencyjnych (CMNB caged fluoresceine, karboksyfluoresceina) w liściach traw C4 z użyciem mikroskopu konfokalnego
 • mikroskopia świetlna, fluorescencyjna, konfokalna, elektronowa skaningowa
 • immunocytochemia (immunogold, immunofluorescencja)
 • mikroautoradiografia
 • przyżyciowe badania transportu produktów fotosyntezy z użyciem izotopów węgla 14C i 11C
 • wykrywanie programowanej śmierci komórkowej metodą TUNEL
 • chromatografia HPLC i FPLC
 • metody biochemii białek
 • elektroforeza (natywna, SDS, IEF)
 • oznaczenia aktywności enzymów in vitro, in vivo i in muro
 • hodowla komórekin vitro

 

Zajęcia dydaktyczne


Ćwiczenia

- Fizjologia roślin "D", udział w wykładach i ćwiczeniach
- Fizjologia roślin "M2", udział w wykładach i ćwiczeniach
- Hodowla komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych (część roślinna - wykład i ćwiczenia)
- Statystyka I i II - udział w ćwiczeniach

Fakultety

- Techniki biologii eksperymentalnej roślin
- Kultury tkanek roślinnych in vitro
- Ekofizjologia molekularna roślin

Wykłady kursowe

- Fizjologia roślin "D"
- Fizjologia roślin "M2"
- Stres abiotyczny (3 h), Studium podyplomowe

Wykłady monograficzne

- Metabolity wtórne roślin
- Regulatory wzrostu i rozwoju roślin
- Kultury tkanek roślinnych in vitro
- Transport związków organicznych i sygnalizacja systemiczna (30 h), co dwa lata
- Transport międzykomórkowy u roślin (15 h), co dwa lata
- Ściana komórki roślinnej (15 h)


 

Przykładowe prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

Prace licencjackie
 • Jarochowska E. (2007) Zmiany zawartości kalozy pod wpływem chłodu w liściach traw reprezentujących różne podtypy fotosyntezy C4
 • Toński M. (2007) Lokalizacja aktywności endotransglikozylazy/hydrolazy ksyloglukanów w ścianach komórkowych liści rzepaku
 • Kacprzak (2007) Identyfikacja aktywności metyloesterazy pektyn na żelu poliakrylamidowym
 • Jędrzejewska-Szmek K. (2007) Wpływ immobilizacji komórek w kulturze zawiesinowej tytoniu (Nicotiana tabacum) na wytwarzanie skopoletyny
 • Grzywacz A. (2006) Zmiany zawartości białek ściany komórkowej w aklimatyzowanych i deaklimatyzowanych liściach rzepaku ozimego
 • Kijeńska M. (2005) Wybrane metody spektroskopowe w analizie metabolitów wtórnych na przykładzie alkaloidów
 • Kubiak K. (2005) Właściwości przenośników sacharozy biorących udział w procesie załadowania floemu u roślin wyższych
 • Szczerba A. (2004) Ustalenie warunków uprawy grzyba Lentinus edodes w warunkach laboratoryjnych
 • Barańska K. (2003) Tworzenie i eliminacja plazmodesm, rozwój i przystosowanie roślin do zmieniającego się środowiska
 • Dąbrowska J. (2002) Charakterystyka białek ściany komórkowej roślin rzepaku poddanych działaniu różnych czynników stresowych
 • Przybysz D. (2002) Właściwości mechaniczne ściany komórkowej roślin rzepaku poddanych działaniu różnych czynników stresowych

Prace magisterskie
 • Poniatowski P. (2011) Modyfikacje aktywności metyloesteraz pektyn w liściach kukurydzy pod wpływem chłodu
 • Smoleńska A. (2010) Akumulacja trehalozy i sacharozy w roślinach kukurydzy (Zea mays L.) podczas stresu chłodu
 • Somerfeld A.  (2010) Obecność antocyjanów w siewkach kukurydzy podczas stresu chłodu
 • Kacprzak J. (2009) Aktywność metyloesteraz pektyn w aklimatyzowanych i deaklimatyzowanych liściach rzepaku
 • Randak I. (2009) Krioprezerwacja tkanki kalusowej lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) hodowanej in vitro techniką kapsułkowania-dehydratacji
 • Dziewulska A. (2009) Mechanizmy transportu metabolitów fotosyntezy typu C4 u traw
 • Jarochowska E. Charakterystyka genetycznego podłoża wrażliwości na niską temperaturę siewek trzech linii kukurydzy (w realizacji)
 • Grzywacz A. (2008) Zmiany aktywności ekspansyn w ścianach komórkowych liści rzepaku podczas aklimatyzacji i deaklimatyzacji roślin
 • Krzywińska E. (2008) Charakterystyka kinetyczna przenośników sacharozy wyrażonych w drożdżach
 • Kozłowski T. (2007) Aktywność b-glikozydaz uArabidopsis thaliana po infekcji Pseudomonas syringae
 • Pasikowska M. (2006) Rola aldehydu salicylowego w indukcji odporności na Pseudomonas syringae u Arabidopsis thaliana
 • Prekaniak A. (2006) Zmiany aktywności syntazy aldehydu salicylowego w zawiesinie komórkowej BY-2 i roślinach A. thaliana pod wpływem czynników stresowych
 • Barańska K. (2006) Wpływ warunków świetlnych środowiska na ultrastrukturę liści i fotosyntezę traw C4
 • Szczerba A. (2006) Immunomodulująca aktywność preparatów z orientalnych grzybów Shiitake i Maitake
 • Al Esber K. (2005) Rola melatoniny w usuwaniu skutków stresu oksydacyjnego wywołanego jonami ołowiu w korzeniach jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
 • Czuroń A. (2005) Aktywność auksynowa melatoniny
 • Wójcik A. (2004) Wpływ auksyn i cytokinin na organogenezę u dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) w warunkach kultur in vitro
 • Godoń K. (2004) Stres oksydacyjny w korzeniach cebuli (Allium cepa L.), ochronne działanie melatoniny


Prace doktorskie
 • Jarosław Szczepanik (2011) Mechanizmy transportu międzykomórkowego u wiechlinowatych z fotosyntezą typu C4
 • Kamil Godoń (2008) Rola i przemiany aldehydu salicylowego w Arabidopsis thaliana
 • Jacek Malinowski (2004) Charakterystyka syntazy aldehydu salicylowego i jej udział w biosyntezie kwasu salicylowego w tytoniu
 • Renata Dębowska (2002) Charakterystyka oksydaz polifenolowych z kultury zawiązków pędowych Vanilla planifolia


Proponowane tematy prac

Prace licencjackie (teoretyczne z niewielką częścią eksperymentalną)

Opiekun dr hab. Paweł Sowiński, prof. UW:

 • Sygnalizacja systemiczna u roślin
 • Wpływ stresów abiotycznych na załadowanie floemu u roślin
 • Mechanizmy transportu międzykomórkowego u roślin
 • Szlaki sygnalizacji z udziałem trehalozy u bakterii, drożdży i roślin wyższych
 • Wykorzystanie metod genomiki funkcjonalnej w fizjologii roślin

Opiekun dr Danuta Solecka:

 • Białka ściany komórkowej
 • Aktywność "antifreeze" białek ściany
 • Specyfika budowy ścian u traw
 • Aktywność enzymów ścian komórkowych u traw

Prace magisterskie (eksperymentalne)
opiekun dr hab. Paweł Sowiński, prof. UW:

 • Hamowanie transportu symplastycznego przez stresy abiotyczne
 • Własności kinetyczne przenośników sacharozy u roślin
osobiste